EVEN VOORSTELLEN

Floris Amendt. Bedrijfsjurist. Procesadvocaat. What’s in a name? Ik ben een generalist met een voorliefde voor netelige kwesties, die dikwijls in het voordeel van mijn cliënt worden beslist. In het verleden heb ik in de kantoorpraktijk jarenlange ervaring opgedaan met juridische bijstand en advies. Vandaag de dag kan ik als eenmanskantoor accelereren en excelleren op mijn manier. No-nonsense. Met beide benen op de grond. Altijd bereid om grenzen op te zoeken. Mijn strategische en creatieve aanpak wordt gewaardeerd door bedrijven en non-profit instellingen. Daarbij komt mijn fiscale achtergrond regelmatig van pas. Vertrouwend op gespecialiseerde partners, is een dossier niet gauw te omvangrijk of te complex.

Algemene voorwaarden

 1. Amendt Advocatuur is een eenmanszaak die is gevestigd te Neerkant en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 72895993

 2. Iedere aansprakelijkheid van Amendt Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Amendt Advocatuur wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd worden over de door Amendt Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft;

 3. Als om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Amendt Advocatuur beperkt tot het door Amendt Advocatuur in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte factuurbedrag, met een maximum van € 25.000,-;

 4. De keuze van door Amendt Advocatuur in te schakelen derden gebeurt, waar mogelijk en redelijk, in overleg met de opdrachtgever en met de nodige zorgvuldigheid. Amendt Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en Amendt Advocatuur mag zonder overleg met de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de kant van de door Amendt Advocatuur ingeschakelde derden aanvaarden;

 5. Als Amendt Advocatuur de opdracht door overmacht geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren, mag zij de uitvoering daarvan zonder gerechtelijke tussenkomst opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat Amendt Advocatuur tot enige schadevergoeding is gehouden;

 6. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden ten opzichte van Amendt Advocatuur in verband met de door Amendt Advocatuur verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever of een derde bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden;

 7. Opdrachtgever vrijwaart Amendt advocatuur voor alle aanspraken van derden, redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die samenhangen met werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Amendt Advocatuur;

 8. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Amendt Advocatuur werkzaam zijn of waren of bij de dienstverlening door Amendt Advocatuur zijn betrokken;  

 9. Amendt Advocatuur werkt met verschillende prijsmodellen, toegespitst op de waarde van de opdracht en de wens van opdrachtgever. Daarnaast kan Amendt Advocatuur een voorschot verlangen. Dit voorschot houdt Amendt Advocatuur tijdens de opdracht onder zich. Bij afronding van de opdracht verrekent Amendt Advocatuur het voorschot met de laatste factuur, met door opdrachtgever onbetaald gelaten facturen van Amendt Advocatuur of met (te verwachten) facturen van ingeschakelde derden. Als opdrachtgever aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan restitueert Amendt Advocatuur het (restant van het) betaalde voorschot;

 10. Amendt Advocatuur brengt, naast de overeengekomen prijs en BTW de door haar in het kader van de opdracht gemaakte kosten, zoals deurwaarders-, griffie-, vertaal-, kadaster-, registratie-, kamer van koophandel-, notaris-, koeriers-, reis-, verblijfs-, en parkeerkosten, volledig en inclusief BTW aan opdrachtgever in rekening;

 11. Amendt Advocatuur factureert maandelijks achteraf of zoveel vaker als de omstandigheden dit naar het oordeel van Amendt Advocatuur rechtvaardigen. De betalingstermijn is veertien (14) dagen. Dit is een fatale termijn, zodat opdrachtgever in geval van niet tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim is. Vanaf dat moment is opdrachtgever wettelijke handelsrente en 15% incassokosten verschuldigd en is Amendt Advocatuur bevoegd incassomaatregelen te treffen;

 12. Amendt Advocatuur kan in geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling haar dienstverlening in alle opdrachten met opdrachtgever opschorten of staken, en dossiers en overige zaken van opdrachtgever onder zich houden. Amendt Advocatuur zal opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen;

 13. Zo lang opdrachtgever facturen van Amendt Advocatuur onbetaald laat, behoudt Amendt Advocatuur zich ten aanzien van haar dienstverlening op grond van de opdracht met opdrachtgever de eigendom voor van alle van Amendt Advocatuur afkomstige en/of door haar geproduceerde zaken, stukken, dossiers, etc., inclusief de daarop geldende rechten van intellectuele eigendom;

 14. Opdrachtgever verplicht zich om vragen of opmerkingen over de werkzaamheden of facturen van Amendt Advocatuur binnen veertien dagen na redelijkerwijs daarmee bekend te zijn schriftelijk en gemotiveerd aan Amendt Advocatuur voor te leggen, waarna Amendt Advocatuur gemotiveerd reageert. In geen geval heeft opdrachtgever recht om zijn betalingsverplichtingen jegens Amendt Advocatuur op te schorten;

 15. Amendt Advocatuur verplicht zich om na afloop van haar werkzaamheden, ervan uitgaande dat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, alle originele, gerechtelijke of van opdrachtgever afkomstige stukken aan opdrachtgever (retour) te zenden. Voor het overige verplicht Amendt Advocatuur zich om door haar behandelde dossiers in haar archieven te bewaren gedurende de wettelijk vereiste termijn van vijf jaar na het eindigen van de behandeling, waarna zij de dossiers kan vernietigen;

 16. Amendt Advocatuur beschikt niet over een stichting derdengelden en kan geen derdengelden ontvangen;

 17. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten;

 18. Indien en voor zover Amendt Advocatuur wegens bijvoorbeeld ziekte geen diensten kan verrichten, wordt uw dossier waargenomen door mevrouw mr. M.M. van Kralingen van advocatenkantoor Voor de Zaak, gevestigd in Venlo (‘waarnemer’). Door het accepteren van deze algemene voorwaarden geeft u er toestemming voor dat al uw persoonlijke gegevens en al uw dossierstukken gedeeld worden met de waarnemer.

 19. Op de rechtsverhouding tussen Amendt Advocatuur en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.
Bezoek- en postadres 
Looskade 20
6041 LE Roermond


Floris Amendt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

• Arbeidsrecht
• Verbintenissenrecht
• Burgerlijk procesrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.